Regulamin

 


Regulamin serwisu internetowego BUCKSDROP.EU z dnia 14.10.2018  §1 Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego.

Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem bucksdrop.eu, dzięki którym Administrator świadczy Usługi drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika.

Administrator właściciel Serwisu – Serwis internetowy działający pod adresem https://bucksdrop.eu/ prowadzony jest przez firmy CaseDrop, o numerze NIP 6991152859 oraz E-HANDEL, o numerze NIP 5010050373 - wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Starogórska 56/1, 56-200 Góra, adres poczty elektronicznej (e-mail): [email protected]

Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Serwisu.

Usługa – odpłatne lub nieodpłatne dostarczenie usługi elektronicznej na rzecz Użytkownika.

Przedmiot - wirtualna waluta VB, która ma swoje zastosowanie tylko i wyłącznie w grze Fortnite. Przedmiot nie ma realnej, fizycznej postaci.

§2 Postanowienia ogólne/Zasady korzystania z Serwisu 

1.Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego pod adresem https://bucksdrop.eu
2.Użytkownikiem oferowanej w serwisie Usługi może być każda pełnoletnia osoba, posiadająca uprawnienia do użytkowania telefonu komórkowego. Osoby niepełnoletnie, by móc skorzystać z Usługi, muszą posiadać stosowną zgodę swoich rodziców lub innych prawnych opiekunów.

3.Decydując się na skorzystanie z Usług Serwisu, Użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu, co jest równoznaczne z jego pełną akceptacją.

4.Do prawidłowego działania serwisu Użytkownik musi skorzystać z systemu teleinformatycznego, który ma możliwość uruchomienia przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScript oraz Cookies.

5.Do skorzystania z Serwisu niezbędne jest zalogowanie się w Serwisie za pomocą platformy Steam, Facebook lub Google.

6.Serwis przechowuje takie dane jak: Steamid, awatar, nick Steam, adres email, nazwa użytkownika gmail, nazwa użytkownika w serwisie. Logowanie jest w pełni bezpieczne i nie wiąże się z przekazaniem dla Serwisu takich danych jak login czy hasło do konta Użytkownika.

7.Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikowania faktycznej tożsamości Użytkowników serwisu poprzez prośbę o przesłanie kopii dowodu osobistego mailowo.

8.Dostępne bramki płatności to: PaySafeCard, RushPay, SimPay, oraz Przelewy24. Korzystanie z usług płatnościowych Serwisu jest równoznaczne z pełną akceptacją regulaminów zawartych w punkcie 9.

9.Szczegółowe regulaminy dostawców usług płatnościowych są dostępne pod adresami:

- PaySafeCard 
- RushPay: Kliknij tutaj
- SimPay: Kliknij tutaj
- Przelewy24: Kliknij tutaj


10. Zabrania się wykorzystywania dowolnych błędów informatycznych Serwisu. W przypadku wykrycia błędu, Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego.

10.1.Zabrania się używania/pobierania/kopiowania zawartości strony

11.Podczas korzystania z Usług Serwisu, każdy Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za nieprzestrzeganie Regulaminu, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej oraz cywilnej w przypadkach naruszających obowiązujące w Polsce prawo.

12.Kody PSC nieodebrane w ciągu 8 godzin zostają przypisane do innego użytkownika.

12.1.Jeżeli użytkownik nie odebrał PSC w ciągu 8 godzin musi ponownie zlecić je do odbioru. 


13.Po sprzedaży VB  jego wartość jest przyznawane do portfela.(85% wartości skina)

13.1.Po sprzedaży VB przez użytkownika premium jego wartość jest przyznawana do portfela.(95% wartości skina)

14.Serwis ma prawo mieć niedostępne kody psc przez 3 dni.

15.Serwis musi zapewnić dostępność kodów psc po wylosowaniu do 4 dni.

16. Skiny po wysłaniu na boty są zablokowane przez 7 dni - po 7 dniach są gotowe do odebrania. 

17.Po odebranie wygranej w danej loterii należy zgłosić się poprzez support>napisz do nas, z dopiskiem nazwy wygranej.

18. VB wygrane w loterii trzeba odebrać do 14 dni. 

19. VB wygrane w loterii premium trzeba odebrać do 14 dni. 


§3 Charakterystyka Użytkowników i Usługi

1.Użytkownikiem oferowanej w serwisie Usługi może być każda pełnoletnia osoba, posiadająca uprawnienia do użytkowania telefonu komórkowego. Osoby niepełnoletnie, by móc skorzystać z Usługi, muszą posiadać stosowną zgodę swoich rodziców lub innych prawnych opiekunów.

2.Użytkownik, chcący kupić dany Przedmiot, musi najpierw doładować swój portfel w Serwisie za pomocą dostępnych usług płatnościowych.

3.Użytkownik, chcący wypłacić dany Przedmiot, musi najpierw doładować swój portfel za 6,00WPLN.

4. Każda zniżka aktywna jest przez 24 godziny, jeżeli nie zostanie ona wykorzystana w przeciągu 24 godzin - przepadnie. 

5. Minimalne wpłaty: 

 - SimPay: 0,50zł
RushPay: 0,50zł
- PaySafeCard: 3zł
- Przelewy24: 3zł6.Użytkownik, który kupił konto premium ma aktywne konto przez 30dni. 

7.Funkcje konta premium można sprawdzić tutaj

8.Konto premium kosztuje 10wPLN/mc + prowizja wybranej metody płatności. 


9.Dostawca Usługi oraz Administrator nie odpowiadają za:

• Treści wiadomości SMS wysyłanych przez Użytkowników dla usług płatnościowych RushPay,
• Skorzystanie z usług płatnościowych przez osoby nieuprawnione do użytkowania danego numeru telefonu komórkowego oraz niepełnoletnie,
• Wszelkie szkody spowodowane w wyniku nieprawidłowego korzystania Użytkowników z Usługi,
• Błędne oszacowanie przez Użytkownika swoich możliwości finansowych oraz nieznajomość obowiązujących aktualnie w Serwisie cen.
• Zakłócenia w dostarczaniu Usługi, jeśli następują one wskutek zaistnienia zdarzeń losowych, niezależnych od Dostawcy Usługi i/lub Administratora,
• Działania Użytkowników wynikające z: niezrozumienia charakteru Usługi, niezapoznania się z obowiązującym Regulaminem, oraz/lub korzystanie z Usługi niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
• Przerwy w obsługiwaniu użytkowników wynikające z przyczyn natury technicznej (np. konfiguracja, aktualizacje, wymiana sprzętu etc.) lub niezależnych od Dostawcy Usługi oraz Administratora.
• Ewentualną blokadę konta na platformie Steam.

9.Użytkownikowi Serwisu nie przysługuje prawo do żądania zwrotu kosztów za uzyskanie środków na Serwisie.

§4 Reklamacje/Odstąpienie od umowy


1.Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługi są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, do 14 dni od momentu rozpoczęcia ich realizacji.

2.Reklamacje i roszczenia zgłoszone po upływie 14 dni, nie będą rozpatrywane.

3.Reklamacje można kierować do obsługi klienta (Supportu).

4.Czas oczekiwania na rozpatrzenie przez Support poprawnie wysłanej Reklamacji, wynosi do 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. W sprawach szczególnie trudnych czas rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 30 dni roboczych.

5.Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od zamówienia Usługi. 

6.Kiedy Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy?

- Jeżeli Użytkownik odebrał zamówioną Usługę, prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje.

- Jeżeli Użytkownik nie odebrał zamówionej Usługi ma prawo do odstąpienia od Umowy.

7.W przypadku odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy poprzez zakładkę Pomoc-Support

8.Odstępując od umowy Użytkownik otrzymuje zwrot wirtualnych środków do swojego wirtualnego portfela.

9. Użytkownik, który kupił usługę premium nie może dobiegać się o zwrot pieniędzy - usługa nie podlega zwrotowi. 


§5 Postanowienia końcowe 

1.Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyny. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Serwisie.

2.W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.